Semalt hünärmeni - Google Docs kezzaplygy bilen nädip partlamaly däl?

Zyýanly e-poçta, iberijiniň tanyş adamdygy aýdylýan ýerinde Google Doc baglanyşygyna basmak üçin çakylyk iberýär. Baglanyşyga basmak sizi betbagtlyk dünýäsine sezewar edýär. Şonuň üçin e-poçta pozmak maslahat berilýär.

Semalt Digital Services” -iň öňdebaryjy hünärmenlerinden Raýan Jonson, Google Docs kezzaplygyndan nädip goranmalydygy barada tejribe paýlaşýar.

E-poçta siziň pikiriňizçe gelen adamdan däl-de, tersine, baglanyşygy basmak üçin sizi aldamak niýeti bilen balykçy e-poçta. Thinghli zat, Gmail hasabyňyzyň açarlaryny balykçylara açmagy maksat edinýär. Iň erbet ýagdaý, Demokratik Milli Komitetiň başlygy Jon Podestanyň, ähli e-poçta gepleşikleri duzaga düşeninden soň ýaýrady.

Köp sanly wakadan soň, Google ulanyjylaryny Google Docs-y biderek e-poçtalardan goramak üçin gorag çäreleri gördi. Kompaniýa ähli kemsidiji hasaplary öçürdi, galp sahypalary aýyrdy we ygtybarly gözleg arkaly täzelenmeleri öňe sürdi. Google ulanyjylary Gmail-de fişing e-poçtalarynyň ähli görnüşleri barada habar bermäge çagyrýar.

Birnäçe öňüni alyş çäreleri balykçy hüjüminiň ýaýramagynyň öňüni almaga gönükdirilendir, emma hüjümçiler millionlarça e-poçta salgylaryny nyşana, Gmail hasaplarynyň aragatnaşyk sanawlary arkaly zaýalap bilýärler.

Google hasaplaryny ulanyjylara gönükdirilen aldawlar soňky aýlarda has giňden ýaýrady. Hakyky aragatnaşyk hökmünde görkezýän hakerler kanuny PDF-lere meňzeş zyýanly resminamalary ibermegi başardylar. Howpdan goramagyň subut edilen usullary bar. Googlehli Google hasaplaryňyzda iki faktorly tanamak aýratynlygyny açandygyňyzy anyklaň. Şeýle etmek, hakerleri ýeňmäge kömek edýär, sebäbi köplenç tekst habary arkaly iberilýän ikinji kod tassyklamasyndan geçip bilmezler. Gmail kimdir biri hasabyňyza girjek bolanda elmydama tapar we habar berer.

Zyýanly baglanyşyga bassaňyz, Gmail hasaby sazlamalar sahypasyna girip, galp Google Docs programmalaryny goşmak bilen ähli programmalara girişi ýatyryp bilersiňiz.

Google bu talaplar bilen baglanyşykly yzygiderli beýannama berdi. Google hasaplarynyň howpsuzlygy baradaky bilimlerini mälim etdiler we düýpli derňewden soň giňişleýin düşündiriş berdiler. Kompaniýa, ulanyjylaryny Google Docs-y görkezýän e-poçta fişing kampaniýalaryndan goramak üçin çäreleri gördi, bu işjeň Gmail profilleriniň 0,1 göteriminden az täsir etdi. Google bu erbet kampaniýany bir sagadyň içinde bes edip bildi. Aldaw sebäpli diňe aragatnaşyk maglumatlaryna girildi we paş edildi. Derňewler başga maglumatlaryň bozulmandygyny görkezdi. Şonuň üçin ulanyjylara kezzapçylyk bilen baglanyşykly başga bir çäre görmezlige çagyrylýar. Şeýle-de bolsa, ulanyjylara Google Security Checkup baglanyşygyna girip, üçünji tarap programmalaryna göz aýlamak maslahat berilýär.

Goşundylar we baglanyşyklara basmak, size tanaýan adamlardan gelýän ýaly görünse-de awtomatiki bolmaly däldir. Habara garaşmaýan bolsaňyz, URL-de ýönekeý tekst redaktory bar bolsa ýa-da başga aragatnaşyk serişdeleri arkaly hünärmeniň iki gezek barlamagy üçin wagt sarp ediň.

mass gmail